http://medical.hnfbg.com/                  

Новини Политика по качеството 0 Новини Политика по качеството 0

Новини

11.04.2016
Политика по качеството
. Политика по качеството Управлението на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015, е с първостепенно значение в цялостната дейност на „ХЕЛТНЕТ ФИНАНС” АД. Политиката по качеството на „ХЕЛТНЕТ ФИНАНС” АД е да внедри и поддържа Система за управление на качеството, включително осигуряването на кадровите, материалните и финансови ресурси за осъществяването й. Тя съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за повишаване на конкурентноспособността, управление и развитие на бизнеса. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост. Ръководството на дружеството се ангажира с провеждането на политика по качеството, основаваща се на следните основни принципи: • Високо качество на предлаганите продукти и услуги; • Спазване на сроковете и поетите ангажименти • Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения • Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и взаимноизгодно заплащане. • Гарантиране на здравето и безопасността при работа на персонала. За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности: • Непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентноспособност на дружеството; • Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори; • Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика; • Постигане съответствие с приложимите законови и други нормативни изисквания по отношение на предлаганите продукти и услуги; • Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на СУК, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи. Във връзка с това дейността на фирмата трябва да отговаря на: - договорените и гарантирани изисквания за качество; - действащи стандарти и предписания; - законови и нормативни изисквания. Политиката и целите по качеството се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед на Системата за управление на качеството от страна на Ръководството, след което ги правят достъпни до персонала на дружеството, обществеността и всички заинтересовани страни. Ръководството на „ХЕЛТНЕТ ФИНАНС” АД носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти и услуги. То дефинира целите по управление на качеството и осигурява необходимите ресурси за постигането им.